Cantine – Menus

Menus 1 menu BIO par semaine – 26 au 30 avril 2021


Menus 1 menu BIO par semaine – 03 au 07 mai 2021


Menus 1 menu BIO par semaine – 10 au 14 mai 2021


Menus 1 menu BIO par semaine – 17 au 21 mai 2021


Menus 1 menu BIO par semaine– 24 au 28 mai 2021


Menus 1 menu BIO par semaine – 31 mai au 04 juin 2021


Menus 1 menu BIO par semaine – 07 au 11 juin 2021


Menus 1 menu BIO par semaine– 14 au 18 juin 2021


Menus 1 menu BIO par semaine – 21 au 25 juin 2021


Menus 1 menu BIO par semaine – 28 juin au 02 juillet 2021


Menus 1 menu BIO par semaine – 05 au 09 juillet 2021